CLOSE

My Creation

MY MUSIC STORY

ŽIVOTOPIS

Práca sa venuje skladateľskej osobe Petra Lička – človeka, ktorý napriek svojmu veľkému hudobnému nadaniu, prejavujúcemu sa už od jeho detstva, štúdiom na prestížnej hudobnej akadémii a v neposlednom rade úctyhodným množstvom skladieb, ktoré od konca sedemdesiatych rokov skomponoval, stále ostáva neobjavený a v širších kruhoch úplne neznámy.
Práca mala za cieľ v hrubých líniách načrtnúť a zdokumentovať Ličkov život (vykreslený hlavne optikou jeho hudobného vývoja) a dielo. Venuje sa základným biografickým údajom, opisuje vplyvy, majúce podiel na formovaní Ličkovej hudobnej osobnosti, venuje sa výkladu jednotlivých období v skladateľskom živote, ako aj skladateľským tendenciám, problémom pri tvorbe (či už technickým alebo iným) a rozoberá jeho tvorbu z hľadiska štýlového i formálneho.
Z dôvodu absencie zdrojov k danej téme postupoval autor reportérskym spôsobom, to znamená, že práca vznikla na základe série rozhovorov, ktoré autor s Ličkom urobil v mesiacoch marec až máj 2009. Tieto prepísal a získané poznatky sformuloval do predkladaného dokumentu. Všetky citácie, ktoré práca obsahuje, pochádzajú z rozhovorov s Petrom Ličkom, boli upravované len minimálne – po gramatickej stránke, keďže Peter Ličko Slovenčinu neovláda tak dobre ako svoj materinský, maďarský jazyk.

  • 187skladaných pesničiek
  • 1200úspešných osláv
  • 1980od roku
  • 210koncertov
  • 33xv novinách
  • 7xv televízii